شیوه برخورد امام با مخالفان و پیروان ادیان!! - منتظران ظهور