دل نوشته‌ای برای مهدی فاطمه(علیهماالسلام) - منتظران ظهور