وداعی که ملائکه نیز تاب آن را نیاوردند - منتظران ظهور