به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست - منتظران ظهور